Uran Turizm
Uran Turizm

KURUM PROF?L?

1987 y?l?nda Uran Holding A.?. Kurucu Ba?kan? M. ?smet Uran taraf?ndan kurulan Uran Turizm Yat?r?mlar? ve ??letmeleri A.?., T?rk turizminin ?nc? ?irketlerindendir.

2011 y?l?nda ?lkemizi yakla??k 30 milyon turist ziyaret etmi?tir. 1980 ?li y?llar?n ba?lar?nda bu rakam?n sadece iki milyon seviyelerinde olmas?na ra?men, 21 y?l ?nce ?lkemizdeki turizm potansiyelini ve globalle?en d?nyada T?rkiye?nin yerini g?ren vizyon sahibi Kurucu Ba?kan?m?z taraf?ndan grubun ilk turizm yat?r?m? olan Grand Prestige Hotel ? Side, Antalya Titreyen G?l mevkiinde hizmete a??lm??t?r. Otel 21 y?ld?r grup b?nyesinde i?letilmekte ve 2010 ? 2011 y?llar?nda kapsaml? bir yenilemeden ge?irilmi?tir.

20. y?zy?lda resort otelcili?in yan?nda ?ehir otelcili?i ile geli?me g?stermeyi hedefleri aras?na alan turizm grubumuz, biri Tarabya?da di?eri ise Altunizade?de olmak ?zere ?stanbul da 2 adet otel yat?r?m?n? 2011 y?l? sonu itibar? ile s?rd?rmekteydi.

2012 y?l?n?n Ocak ay?nda uluslararas? otel grubu Ramada Group ile Franchise anla?mas? bulunan grubumuz, Ramada Group zincirini ?stanbul?un Asya yakas?na sokmay? ba?ararak b?lgedeki ilk Wyndham Hotel? Group b?nyesindeki tesis olmu?tur. Ramada Gruop?un ilk butik oteli olan RAMADA ISTANBUL ASIA, yeni konsepti ile Uran ve Ramada ailelerinin en yeni ?yesi olmu?tur.

Otellerimizde kurumsal kimli?e daima sahip ??km?? olup, kaliteye verdi?imiz ?nemi ISO 9001:2008 sertifikas? ile, ?evreye verdi?imiz ?nemi ise ISO 14001:2004 ve Beyaz Y?ld?z ile sertifikalar? ile sonsuza kadar s?rd?rmeyi g?rev edindik.

Grubun Turizm sekt?r?nde faaliyet g?steren acentesi olan URANIA SEYAHAT VE TUR?ZM ACENTASI A.?. ,1992 y?l?ndan itibaren k?lt?rel ve Anadolu turlar?n?n yan?nda Rent a Car hizmetlerini ve bilet sat??lar?n? ger?ekle?tirmektedir. Acentemiz, TURSAB? ?n (T?rkiye Seyahat Acentalar? Birli?i) en y?ksek derecedeki grubu olan A grubu acentecilik belgesine sahiptir.

2012 y?l? itibar? ile iki adet oteli i?letmede ve bir adet oteli yat?r?m a?amas?nda olan grubumuz, ?n?m?zdeki be? sene i?inde biri Ankara Urankent s?n?rlar? i?inde, biri de Termal tesis olmak ?zere toplam 5 otel ile sekt?re ivme kazand?rma ve sekt?rdeki yerini per?inleme?i hedeflemektedir.

21 y?ll?k turizm maceram?zda a??rlad???m?z 5 milyona yak?n yerli ve yabanc? misafirlerimize ve bizimle her t?rl? maceraya at?lan personelimize te?ekk?rlerimizi bor? biliriz.